Gogoro全球首辆智能电动车

Gogoro号称全球首辆智能电动车,它拥有一块智能显示屏,能够告诉你现在的电池情况与相关路况,配合特殊app,还拥有追踪路径,远程锁定等功能。这辆设计精良的电动车拥有先进的电池系统,城市里会为之配置充电站,你只需更换电池就能继续上路行驶,不用等上几个小时;其超轻铝框架使其能够在4.2秒内加速到50km/h,最高时速95km,你甚至可以骑着它在赛道上疯狂一把!【视频】

Gogoro全球首辆智能电动车

Gogoro全球首辆智能电动车

Gogoro全球首辆智能电动车

Gogoro全球首辆智能电动车

Gogoro全球首辆智能电动车

Gogoro全球首辆智能电动车

Gogoro全球首辆智能电动车

Gogoro全球首辆智能电动车

Gogoro全球首辆智能电动车

Gogoro全球首辆智能电动车

Gogoro全球首辆智能电动车

Gogoro全球首辆智能电动车

Gogoro全球首辆智能电动车